Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení a definice

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti podnikatelského subjektu Media Leaders sro, se sídlem Dlhá 4, Banská Bystrica 97405, Slovensko, IČ: 46 406 999, DIČ: SK202 336 8787 zapsáno v OR okresního soudu BB Oddíl: Sro, Vložka č. .. 21083 / S, (dále jen "prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující učiněním") při koupi zboží Nabízeno prodávající prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.efeel.cz (dále jen "efeel.cz") a jsou nedílnou Součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi kupující a prodávající na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující učiněním along dále jen "Smluvní strany").

2. Tyto VOP platí pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na efeel.cz.

3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na efeel.cz.

4. Všechny vztahy mezi kupující a prodávající, které Nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínky, se řídí příslušnými stanovenými občanského zákoníku, Zákona, zákona č. .. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. .. 128/2002 Zz o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. .. 284/2002 Zz ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5. Práva kupujícího ve vztahu k Prodávajícího vyplývající ze zákona č. .. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. .. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. .. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedoktnuté.

6. Kupujícím se rozumu v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebe právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím e-obchodu na efeel.cz.

7. Elektronickou objednávkou se rozumu odeslané elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na efeel.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

8. Zbožím se rozumí všechna produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na efeel.cz

9. Celý obsah Stránky je chráněn autorským právem. Uživatelé nesmí měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávám, udělil povolení, vytváret odvozeninám díla nebe používat jakýkoliv obsah Stránky pro komerční nebo veřejné účely.

10. Kontaktní údaje Prodávajícího pro kupujících:

10.1 Mário Bruchánik
10.2 Tel.: +421 907 211 712
10.3 E-mail: [email protected]

11. Záruka vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů od zakoupení, se nevztahuje na produkty mikro sluchátka, sluchátka z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů. (Ust. § 7 a násl. Zákona č.102 / 2014 Z.z.)


Objednávka

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující učiněním při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající takové neodpovídá za škodu, která byla způsobena kupujícího důsledkem toho, že Kupující učiněním zapomněl Své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

3. Přijal elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

4. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) případně telefonicky obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po Jejím doručení Prodávajícího, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvního stranami nedošlo. Kupující je povinen Zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávy prodávající. V případě Zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující učiněním povinen o tom vyrozuměla Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu [email protected]

5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považuj:

5.1 Identifikace kupujícího, tj.. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa) av případě právnických osob nebe živnostníky IČO, DIČ;
5.2 Popis a název objednávaného zboží podle katalogu;
5.3 Množství objednávaného zboží;
5.4 Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště kupujícího);

6. POkud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusu kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a její případný zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícího se elektronická objednávka považuje za úplnou.

7. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno Potvrzení o přijetí objednávky prodávající. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasilania všechny další informace ohledne Vaší objednávky.


Storno objednávky

1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu Kdykoli do doby vyskladnění zboží, a to e-mailem na adresu [email protected] nebe telefonicky na číslo +421 907 211 712. Při zrušení objednávce je třeba uvést jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží.

2. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodů vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícího ve lhůty stanovené těmito obchodními podmínky nebe v ceně která je uvedena v Internetovém obchodě POkud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

3. V případě, že Kupující učiněním zaplatil doposud část nebe celou Častkov kupní ceny, bude mu tato částka převeden zpět na jeho účet ve lhůtou 15-ti kalendářních dnů.


Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

Formulár na odstupení od zmluvy 

1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy,
vlastností a funkčnosti zboží.

4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:
a) výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře, který je součástí těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat datum odstoupení od smlouvy, jméno a adresu kupujícího, datum objednávky a přesnou specifikaci zboží. Kromě toho doporučujeme uvést i způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění s číslem bankovního účtu a / nebo preferovanou poštovní adresou kupujícího.

8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že jejich ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit  náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
- Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- Prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- Prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
- Poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
- Prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontován nábytek apod.

17. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

18. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

19. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

20. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

21. V případě, že jste kupující - spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

22. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese Media Leaders s.r.o., Dlhá 4, 97405 Banská Bystrica, email: [email protected]. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí těchto obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [vložte adresu webového sídla]. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém médiu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Cenové podmínky

1. Kupní cena zboží Nabízeno prodávající Prostřednictvím efeel.eu je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v Internetovém obchodě efeel.cz jsou konečné uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob Pokud při konkrétní výrobku není uvedeno jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / Snížit) ceny zboží uvedené na efeel.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na efeel.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží doposud kupující objednané. V případě, že se na efeel.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např .. POkud jde o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 Kč", prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale Může kupujícího nabídnout dodání zboží za cenu radno. POkud Kupující učiněním v tomto případě s řední cenou zboží nesouhlasí, muzea od Kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě větších objednávek je možné si dohodnout individuální slevu, v závislosti na objemu objednaného zboží.

4. Recyklační poplatek je zahrnuto v ceně prodávání výrobbkov.


Poštovné a balné

K objednanému zboží se připočítává poplatek za doručení:
ZASILKOVNA.cz kurýr (CZ) ČESKO = (Při platbě na dobírku)
ZASILKOVNA.cz kurýr (CZ) ČESKO = (Při platbě bankovním převodem, platební kartou - Maestro, Visa )

Zboží je zasíláno prostřednictvím:
- PACKETAkurýr - vyžaduje podepsání přijetí příjemcem. Předpokládaná doba doručení je cca do 2 pracovních dnů od expedice zásilky

Platební podmínky

1. Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

1.1 PLATBA PŘES KREDITNÍ KARTU (VISA, MAESTRO): Kupující uhradí plnou částku prostřednictvím své platební karty přes systém Global Payment Europe (GP webpay). Zboží mu bude doručen až poté jako prodávající obrží platbu na svůj účet. Při platbě dochází ke konverzi aktuálního kurzu Eur / Kč.

1.2 PLATBA na DOBÍRKU: Kupující uhradí plnou částku v hotovosti při převzetí zásilky. 

1.3 PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET: Kupující uhradí plnou částku prostřednictvím bankovního převodu jménem Kč na účet:


Bankovní spojení: FIO BANKA as
Číslo účtu: 2400197366/2010.
Variabilní symbol: číslo objednávky

Poprosíme klienty aby zasílali potvrzení o platbě na e-mail: [email protected] Zboží mu bude odeslán a doručen až poté jako prodávající obrží platbu na svůj účet.


Dodací podmínky

1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů.

2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem resp. telefonicky.

3. Zboží je zasíláno prostřednictvím:
ZASILKOVNA.cz kurýr (CZ) ČESKO - vyžaduje podepsání přijetí příjemcem
- Předpokládaná doba doručení je cca do 2 pracovních dnů od expedice zásilky


4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující oprávněný zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s PACKETA protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce (PACKETA) je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce. Reklamace mechanického poškození výrobku (poškrábání, prasknutí, zlomení, ...), které nebyly zjištěny při převzetí zásilky bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.


7. Dodání zboží na území členských států EVROPSKÉ UNIE, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemná písemná odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávající.


Záruční podmínky a reklamace

1. Na dodávané zboží je kupujícího poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží kupujícího.

2. Ke každému zboží zakoupeno u Prodávajícího je při jeho dodání kupujícího přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která Slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Práva z odpovědnosti za vady se uplatnují v sídle Prodávajícího nebe v provozu jine subjektu určeného na výkon opravy (záruční servis). Adresy a telefonní čísla nalezne kupující v sekci Kontakt na internetové stránce www.efeel.cz

4. Při uplatnění reklamace je Kupující učiněním povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží prosím doručte čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení a včetně požadovaných dokladů (reklamační protokol , faktura). Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme odeslani zboží Pojistné.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména POkud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozdeji do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí TÉTO lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné včetně nákladů na doručení opraveného zboží kupujícího.

7. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku přirozeného opotřebení, zanedbání péče o zboží, neodborného zásahu, používání zboží v neodpovídajících podmínkách, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.

8. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám poskytneme na doptání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

9. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručeno prostřednictvím e-mailu resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

Reklamační protokol ke stažení naleznete zde


Ochrana osobních údajů

1.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

1.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet".

1.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

1.5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.

1.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

1.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

1.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

1.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

1.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,

b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,

d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,

e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,

f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,

i) právo podat stížnost orgánu dozoru,

j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,

k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.

1.12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky az obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

1.13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

1.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

1.15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

1.16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

1.17. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

1.18. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124
Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48136999
GLS General Logistics Systems sro, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO 36624942
Frogman sro, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ 49434624.


Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, POkud nastalých skutečnosti vlivem vyšší moci.

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterým Smluvní strany nemohly předvídat a jejiž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné peci, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, sázka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.


Závěrečná ustanovení

1. Při nákupu zboží na efeel.cz se povazovaná strany kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněná možných problémů.

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na efeel.eu. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zátěže kupujícího.

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na efeel.eu MOHOU být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací zoefeel.eu.

5. Prodávající Může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na efeel.cz.

6. Prodávající si vyhrazuje právo Tyto VOP kdykoliv změnit / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na efeel.cz.

7. Kupující souhlasí s tím, že mu bude zaslána FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu. V případě potřeby zašle prodávající po dodání zboží na doptání i originál daňového dokladu (fakturu) v tištěné formě.

8. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednosta resi formou SMIR.

9. Odesláno elektronické objednávky Prodávajícího, Kupující učiněním zároveň potvrzuje Svůj souhlas s VOP Prodávajícího.

 

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018.